תקנון מכון נינג'ה

0. תקנון קצר

0.0 הכניסה לכל מתחמי המועדון תהיה בנעלי ספורט סגורות בלבד.

0.1 הכניסה למועדון הנינג’ה מותרת מגיל 6 בלבד (החברה רשאית לקבל מתאמנים מתחת לגיל 6 לפי שיקול דעתה).

0.2 הכניסה לחדר הכושר מותרת מגיל 18 בלבד (החברה רשאית לקבל מתאמנים מתחת לגיל 18 לפי שיקול דעתה).

0.3 יתכן ויוגבל משך השימוש במתקנים בזמני עומס של מתאמנים במועדון.

0.4 ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש רישום מראש להשתתפות בפעילויות מסוימות במועדון.

0.5 חובה על החברים להישמע תמיד להנחיות והוראות צוות המועדון.

0.6 אין להיכנס לשטח המועדון תחת השפעת אלכוהול, סמים או סמי הרגעה.

0.7 מנוי ו/או מבקר ו/או מתאמן שיסכן בריאותית את עצמו או אדם אחר יהיה אחראי לכל נזק שיגרם ו/או לנזק כספי שיגרם למועדון מכל סיבה שהיא.

0.8 המועדון אינו מספק שירותי מלתחות ומקלחות.

0.9 פתיחת חוג וקיומו תלויים במספר מינימלי של משתתפים. החברה רשאית להפסיק חוג ו/או פעילות, לשנות את מועדי החוגים והפעילויות השונות ולהחליף מדריכים ומאמנים, לפי שיקול דעתה.

0.10 החברה רשאית לשנות ולתקן מעת לעת ולפי שיקול דעתה את התקנון.

0.11 כל מנוי ו/או מבקר ו/או מתאמן המגיע למקום יחתום על הצהרת בריאות ע”פ דרישת משרד הבריאות וע”פ החלטת הנהלת המועדון. לא תתאפשר כניסה ללא חתימה על הצהרת בריאות כאמור.

הגדרות
1.1 “המועדון” / “החברה” / – גולדז.

1.2 החברה – החברה המפעילה את המועדון “גולדז בע”מ ח.פ 516378395”.

1.3 המדד – מדד המחירים לצרכן כפי שיפורסם ע“י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מידי חודש בחודשו.

1.4 חודש אפס – התקופה החל ממועד תחילת המנוי ועד לתום אותו החודש.

1.5 חודש ראשון – החודש הראשון לאחר תום חודש האפס.

1.6 מנוי חדש – מנוי ראשון ו/או מנוי שנעשה לפחות שלושה חודשים לאחר שהסתיים או הופסק מנוי.

1.7 ילד – מי שגילו בין 6 ל 18.

1.8 תקופת התחייבות קצובה – מנוי בו תקופת ההתחייבות לתשלום קצובה בזמן.

סוגי המנויים
2.1 המועדון מציע מספר מסלולים לרכישת מנוי בהתאם למחירון המפורט המצורף לתקנון זה.

2.2 החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את סוגי המסלולים על פי שיקול דעתה הבלעדי. באפשרותך לבחור בין:

ביטול בכפוף להתראה בת חודש ימים.

2.3 בכל המסלולים דמי המנוי ישולמו בתחילת כל חודש מראש ויהיו צמודים למדד המחירים לצרכן, כאשר מדד הבסיס יהא המדד האחרון הידוע במועד החתימה על טופס ההצטרפות.

בריאות
3.1 כל מנוי ו/או מבקר ו/או מתאמן המגיע למקום יחתום על הצהרת בריאות ע”פ דרישת משרד הבריאות וע”פ החלטת הנהלת המועדון. לא תתאפשר כניסה ללא חתימה על הצהרת בריאות כאמור.

3.2 על החברים עם בעיות רפואיות כלשהן, בפרט הסובלים מסוכרת, מחלות לב, לחץ דם גבוה או נמוך ו/או משתמשים בתרופות, לרבות תרופות הכוללות חומרים מונעי קרישה, אנטי היסטמינים וחוסמי בטא, להתייעץ עם רופא טרם אימון במועדון.

3.3 המועדון רשאי למנוע את כניסתו של מנוי ו/או מבקר ו/או מתאמן אשר אינם עומדים בדרישות משרד הבריאות ו/או המועדון כפי שיעודכנו מעת לעת.

3.4 אי עמידה באחד התנאים המופיעים בסעיף זה תמנע את הכניסה למועדון אך בכל מקרה לא תהיה סיבה להחזר כספי ו/או ביטול מנוי על השירות שנרכש (למעט בהתאם לתנאי הביטול המפורטים לעיל)

אופן התשלום
4.1 אופן התשלום לפיו ישלם החבר מפורט בטופס ההרשמה. המנוי נותן בזאת הרשאה לחברה לחייב את כרטיס האשראי שלו בתשלום דמי המנוי ובכל סכום אחר אותו חייב המנוי לחברה (לרבות דמי ביטול, אימונים אישיים וכל תשלום אחר), בהתאם לתחשיב שייערך על ידי החברה על בסיס המחירון המצורף.

4.2 באמצעות כרטיס אשראי – דמי המנוי וכל סכום אחר ישולמו באמצעות כרטיס אשראי.

4.3 באמצעות הוראת קבע (עסקה בהרשאה) – על ידי חיוב חודשי כמפורט בכתב ההרשאה המצ“ב כחלק בלתי נפרד מטופס ההרשמה שמצידו השני של תקנון זה.

4.4 באמצעות מזומן- על ידי תשלום מזומן בקופה (לכניסה חד פעמית. כרטיסייה. מוצרים למכירה. בלבד)

תשלום עבור מנוי במזומן או בהמחאות, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המועדון.

דמי הרשמה
5.1 דמי הרשמה חד פעמיים, אשר ישולמו במעמד ההרשמה בסכום הנהוג באותה עת כמפורט במחירון המצורף.

5.2 החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את סכום דמי ההרשמה מעת לעת.

5.3 דמי ההרשמה נפרדים ממחיר המנוי ובכל מקרה לא יוחזרו במקרה של ביטול המנוי.

ביטול מנוי
6.1 ניתן לבטל מנוי תוך 14 יום ממועד עשיית העסקה ללא התראה וללא חייוב נוסף.

6.4 כל הטבה/הנחה שניתנה בעת עשיית מנוי תבוטל רטרואקטיבית בעת חישוב דמי ביטול ושווי ההפחתה יוסף לדמי הביטול.

6.6 הודעת הביטול תהא בהודעה בכתב, וביטול העסקה ייכנס לתוקף בתום חודש ממועד מסירתה לחברה, אלא אם קבע החבר מועד מאוחר יותר לביטול המנוי. מומלץ להודיע על ביטול המנוי בטופס ייעודי אותו ניתן לקבל בדלפק הקבלה של המועדון, בימים א‘ עד ה‘, בין השעות 09:00 עד 18:00. כמו כן ניתן לשלוח את הודעת הביטול במייל המפורט בתחתית התקנון.

כרטיס חבר/צ’יפ
7.1 החברות במועדון הינה אישית ואינה ניתנת להעברה, למעט לבני משפחה מדרגה ראשונה ובלבד שבן המשפחה הנעבר לא היה חבר המועדון בחצי השנה שקדמה להעברה

7.2 בן המשפחה הנעבר ישלם את דמי ההרשמה הנהוגים במועדון באותה העת. דמי המנוי ימשיכו להיגבות מהחבר המעביר עד לתום תקופת המנוי המקורית.

7.3 הכניסה למועדון תהא באמצעות כרטיס חבר/ צ’יפ שיזהה את החבר, בין באמצעות תמונה ובין באמצעי אחר, וישמש אך ורק את החבר עצמו. על החבר להציג את כרטיס החבר/ צ’יפ לפני הכניסה למועדון. הכניסה נרשמת במערכת המחשב של המועדון. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מערכת הזיהוי מעת לעת.

7.4 במקרה של אובדן כרטיס חבר/ צ’יפ, ינפיק המועדון כרטיס/ צ’יפ חדש כנגד תשלום דמי טיפול, בהתאם לתנאים שיהיו בתוקף באותה עת.

7.5 עלות פיקדון צ’יפ 30₪ חד פעמי, סכום זה יוחזר לאחר סיום מנוי.

7.6 העברת כרטיס החבר/ צ’יפ לשימוש של אדם אחר ו/או שכפולו בדרך כלשהי אסורה ומהווה הפרה של כללי המועדון. במקרה כאמור תבוטל חברותו של חבר המועדון וייגבו דמי ביטול. המועדון שומר על זכותו לתבוע כל נזק נוסף שייגרם לו כתוצאה מפעולה כאמור.

הקפאת מנוי
8.1 ההקפאה הינה הטבה הניתנת על ידי החברה בתשלום, ומאפשרת לחבר לשמור על תנאי ומחיר המנוי.

8.2 במשך תקופת המנוי, ניתן להקפיא מנוי לתקופות הקפאה של לא פחות משבועיים ולא יותר מחודשיים, כנגד תשלום דמי הקפאה בסכום 60 ש”ח שיקבע ע“י החברה מעת לעת. על החבר להודיע למועדון בהקדם האפשרי ובכתב על רצונו להקפיא את המנוי.

8.3 הקפאת מנוי בגלל שירות מילואים של שבעה ימים לפחות תתאפשר ללא תשלום וכנגד המצאת צו גיוס למועדים הרלוונטיים. הסעיף אינו חל על מילואים בתנאי קבע.

8.4 לא תינתן הקפאה רטרואקטיבית, למעט בהצגת אישור מרופא מומחה לפיו החבר לא היה כשיר להתאמן בחדר כושר, וכל עוד לא הסתיים המנוי.

דמי מנוי ייגבו בתקופת ההקפאה. כאשר התשלום נעשה באמצעות הוראת קבע, דמי המנוי ייגבו בתקופת המימוש.

8.5 תקופת ההתחייבות תוארך במספר ימי ההקפאה, אולם אין בכך כדי לדחות את המועד לתחילת חיוב הפרשי ההצמדה, במסלולים הרלוונטיים, שיחל בתום תקופת ההתחייבות המקורית.

8.6 בתקופה בה המועדון סגור ע”פ הוראת שעה/חגים או ע”פ החלטה ממשלתית ו/או מוניציפאלית ו/או בריאותית המועדון הוראת שעה שתינתן ו/או בכל עת שהמועדון סגור מסיבות שאינם תלויות בו ו/או בפעילותו לא מהווה סיבה לזיכוי כספי או השלמה ראטרואקטיבית.

אישור רפואי
9.1 אימון במועדון מותנה במענה על שאלון רפואי וחתימה על הצהרת בריאות ולחליפין המצאת אישור רפואי, לפי הוראות הדין.

9.2 האחריות המלאה להמצאת האישור הרפואי חלה על החבר עצמו ועל חשבונו.

9.3 בהעדר שאלון רפואי מלא ו/או הצהרת בריאות חתומה או אישור רפואי מתאים, החבר לא יהא רשאי להתאמן במועדון, זאת מבלי לגרוע מחובתו להמשיך ולשלם תמורת המנוי שרכש.

9.4 על המנוי לעדכן באופן מיידי על כל שינוי בריאותי שחל בו.

10. פעילות במועדון

10.1 אין להשתמש במתקנים ובציוד המועדון ללא קבלת הדרכה מראש מצוות המועדון לגבי אופן השימוש.

10.2 יתכן ויוגבל משך השימוש במתקנים בזמני עומס של מתאמנים במועדון.

10.3 ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש רישום מראש להשתתפות בפעילויות מסוימות במועדון.

10.4 בכל מקרה בו לחבר מועדון טענה על פציעה במועדון, חובה על החבר למלא דו“ח אירוע ולעדכן מיידית את הנהלת המועדון על טענתו.

10.5 פתיחת חוג וקיומו תלויים במספר מינימלי של משתתפים. החברה רשאית להפסיק חוג ו/או פעילות, לשנות את מועדי החוגים והפעילויות השונות ולהחליף מדריכים ומאמנים, לפי שיקול דעתה.

10.6 המוסיקה שמלווה את הפעילויות השונות במועדונים ובחירת הערוצים המשודרים על גבי המסכים, תעשה ע“י החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי.

10.7 על החבר לנעול נעליים מתאימות, להתלבש בבגדי ספורט ראויים ולהשתמש במגבת (על מתקני המועדון).

10.8 ייתכנו שינויים בזמני האימונים והחוגים בהתאם ללו”ז שיפורסם מעת לעת

10.9 החברה תיידע את המנוי על כל שינוי בפרק זמן סביר.

פעילויות אישיות: אימון אישי, חוגים וכדו
11.1 אימונים אישיים ו/או קבוצתיים במועדון יינתנו אך ורק על ידי מאמני שאושרו על ידי החברה.

11.2 על כל חבילת פעילות אישית שתירכש ולרבות אימונים אישיים, חוגים בתשלום, וכו’, יחולו הכללים שלהלן:

11.3 מותר לנצל את הפעילויות האישיות בתקופת המנוי בלבד.

11.4 ניתן לקבל החזר עבור אימונים אישיים בלבד שנרכשו ולא נוצלו. המנוי יהיה רשאי להחזר לפי תעריף פעילות במנוי בו יש את כמות הפעילויות אותה החבר ניצל (למשל: אם רכש כרטיסייה של 16 אימונים אישיים וניצל 13 אימונים אישיים, הוא יהא זכאי להחזר לפי תעריף אימון אישי במנוי של 12 אימונים אישיים).

11.5 חבר שלא הגיע לפעילות אישית שנקבעה לו, יחויב במלוא שוויה, אלא אם החבר נתן למדריך או לנציג, לפי הענין, הודעה מוקדמת על הביטול לפחות 24 שעות מראש.

חוגי ילדים(בנוסף על האמור ביתר התקנון)
12.1 הצטרפות ילד לחוג תהא על בסיס הרשמה מראש ניתן לבטל את ההשתתפות לפי הוראות חוק הגנת הצרכן התשמא 1981.

12.2 השתתפות ילד בחוג הינה באחריות ההורים בלבד. ילד עד גיל 12 שנים יובא לחוג ויוחזר ממנו על ידי מבוגר ובאחריות הוריו. על הורה להימנע מלשלוח ילד חולה לחוג.

12.3 החלפת חוגים אפשרית אך ורק על בסיס מקום פנוי, לפי שיקול דעת הנהלת המועדון ובכפוף להשלמת תשלום בעבור החוג החדש במידה וקיים. אין החזר כספי בגין החלפת חוגים.

קטינים (בנוסף על האמור ביתר התקנון)
13.1 הצטרפות קטין (עד גיל 18 שנה) כחבר במועדון, טעונה הסכמת אחד ההורים בכתב. על קטין כאמור יחולו כל הסעיפים החלים על כל מנוי אחר.

13.2 כניסת קטינים למתחם הנינג’ה ולחדר הסטודיו אסורה למעט לצורך פעילויות המיועדות להם. השימוש במועדון ומתקניו, ע“י קטין נעשה באחריות ההורים בלבד.

13.3 הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק פעילות קטין בחוג, לבטל מנוי קטין, לאסור כניסתו למועדון ו/או להוציאו מהפעילות או מהמועדון, בגין התנהגות בלתי הולמת,

הפרת תנאי בתקנון ו/או אי ציות להוראות צוות המועדון.

13.4 השימוש במתחם הנינג’ה לקטין בגילאי 6 עד 13 יתאפשר אך ורק במועדים שיפורסמו במועדון.

תאי אחסון (“כווורות״)
14.1 תאי האחסון יעמדו לרשות ולשימוש החברים כשירות לוואי לאחסון חפציהם האישיים בזמן שהותם במועדון בלבד.

14.2 תאי האחסון הינם תאי ‘כוורת’ פתוחים לחלוטין. למען הסר ספק, אין מדובר ב“לוקרים“ בעל דלת ומנעול.

14.3 מומלץ להגיע למועדון ללא חפצי ערך.

14.4 ישנה אפשרות להשארת חפצי ערך בדלפק הקבלה בזמן אימון. יחד עם זאת יובהר כי למועדון אין כל אחריות על חפצי הערך והשארתם היא על דעתו ובאחריותו האישית של המפקיד בלבד. המועדון לא מהווה שומר בהתאם להוראות הדין.

14.5 החברה אינה אחראית לאובדן ו/או לגניבת חפצים בתחום המועדון, בין אם אוחסנו בתא אחסון ובין אם לאו. אחסון חפצי החבר בתא האחסון הינו על אחריותו בלבד.

14.6 אין להשאיר ציוד מאוחסן בתאים לאחר עזיבת המועדון. בסיום שעות הפעילות במועדון תהא החברה רשאית לאסוף ולאחסן את תכולת התאים שהושארו במחסן נפרד.

14.7 לא תידרש התכולה לאחר 30 ימים, תציג החברה פרסום מתאים על לוח המודעות במועדון בדבר כוונתה למסור את הציוד המאוחסן, בהעדר היענות, ייתרם הציוד לנזקקים, לפי שיקול דעת המועדון.

14.8 חל איסור על הכנסת מזון, חפצים שבירים ומשקאות לכלל מתחמי המועדון.

בטיחות
15.1 חובה על החברים להישמע תמיד להנחיות והוראות צוות המועדון.

15.2 אין להיכנס לשטח המועדון תחת השפעת אלכוהול, סמים או סמי הרגעה.

15.3 אין להכניס למועדון חיות מחמד דברי אוכל, אלכוהול וכן, כלים ואריזות העשויים מזכוכית או מחומר שביר אחר.

15.4 מנוי ו/או מבקר ו/או מתאמן שיסכן בריאותית את עצמו או אדם אחר יהיה אחראי לכל נזק שיגרם ו/או לנזק כספי שיגרם למועדון מכל סיבה שהיא.

15.5 אי עמידה באחד התנאים המופיעים בסעיף זה תמנע את הכניסה למועדון אך בכל מקרה לא תהיה סיבה להחזר כספי ו/או ביטול מנוי על השירות שנרכש (למעט תנאי הביטול המופיעים בחוזה המנוי).

כללי
16.1 מותרת החברות למי שגילם עולה על 6 שנים אולם יתכן כי תותר חברות לבני גילאים אחרים, לפי שיקול דעתה של החברה וכפי שיפורסם מעת לעת.

16.2 המועדון מצולם בכל שעות היממה. בעת חתימה על טופס ההצטרפות החבר מאשר כי הוא מודע לכך שהוא מצולם בעת שהייתו במועדון (למעט בשירותים וחדרי רחצה). החברה רשאית לעשות בתיעוד המצולם/ המוקלט כל שימוש הדרוש לה לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לדין, הלקוח מאשר כי זכויות הקניין הרוחני בצילומים שייכות לחברה באופן בלעדי ומאשר כי לא תהיה לו/למי מעמו כל טענה, דרישה ו/או תביעה , לרבות פיצוי כספי, בק/שר לכף, וכלל זה כלפי החברה ו/או מי מטעמה. הסכמת הלקוח זו הינה בגדר ההסכמה הנדרשת בחוק הגנת הפרטיות התשמ”א-1981 והתקנות שהותקנו מכוחו בפרט.

16.3 החברה רשאית לסיים את חברותו של כל חבר במקרה של הפרה של איזו מהוראות התקנון ו/או של איזו מהוראות צוות או הנהלת המועדון או החברה ו/או במקרה של הפרת משמעת חמורה ו/או התנהגות גסה, פרועה או אלימה ו/או התבטאות מילולית גסה או אלימה במועדון ו/או התנהגות שיש בה כדי לסכן את חברי המועדון את שלומם ו/או את שלמות רכושם ו/או לגרום להם נזק כלשהו וכדו‘.

16.4 החברה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לסרב לקבל מועמד כמנוי במועדון ו/או לחדש מנוי קיים.

16.5 חובה לסיים את כל הפעילויות במועדון (לרבות רחצה) ולצאת ממנו לפני שעת הסגירה.

16.6 אין לקיים פעילות מסחרית כלשהי לחברי המועדון, במועדון ו/או בסביבתו, למעט הפעילות המסחרית המורשית על ידי החברה בכתב.

16.7 דמי הטיפול שייגבו מהחברים מעת לעת עבור שירותים מסוימים, יהיו לפי מחירון המועדון באותה עת, והחברה רשאית לשנות ולעדכן מעת לעת את התעריפים.

16.8 החברה אינה אחראית ואינה חייבת לספק מקומות חנייה למנויים.

16.9 החברה רשאית לשנות את שעות הפתיחה והסגירה של המועדון מעת לעת.

16.10 החברה תאשר מדי פעם לנותני חסות ו/או חברות מסחריות לקדם מוצרים בשטח חדר הכושר, אין החברה או מי מהנהלתה אחראים לכל נזק, פיזי ו/או בריאותי שעלול להיגרם בשימוש המוצרים, אין החברה אחראית לטיב ואיכות המוצרים המקודמים בשטח המועדון, המשתמש ו/או הרוכש מוצר שכזו מוותר על טענה כלפי החברה.

16.11 החברה רשאית לשנות ולתקן מעת לעת ולפי שיקול דעתה את התקנון.

16.12 המועדון אינו מספק שירותי מלתחות ומקלחות.

16.13 למנויי אימון אישי תינתן האפשרות להתקלח במקלחות המועדון לפי שיקול דעת מנהל ובאישורו בלבד.

16.14 החבר מאשר כי קרא, הבין את התקנון המהווה חלק מהחוזה בין החברה לחבר והוא מאשר כי ניתנו לו תשובות לכל שאלותיו ונמסר לו הסבר בעל-פה בדבר זכותו לבטל את המנוי, האופן והעלויות הכרוכות בכך וחתימתו על טופס ההרשמה שמצידו השני של התקנון מהווה הסכמה לאמור בתקנון.

16.15 ידוע לחבר כי עותק מהתקנון עומד לעיון החבר במשרדי המועדון.

16.16 החברה רשאית להשתמש בכל תמונה הולמת אשר תצולם במועדון לשם פרסום במדיה חברתית/ שלטי חוצות/ אתרי אינטרנט/ פליירים ודומיהם.

התקנון מנוסח בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים גם יחד.

Get Free Training !

Schedule A free Training Session!
Website promo only
All Rights Reserved Goldz 2023 ©

Ninja - Open Gym Hours

Sunday: 12:00-17:00

Monday: 12:00-17:00

Tuesday: 12:00-15:00

Wednesday: 15:00-17:00

Thursday: 12:00-17:00

Friday: 10:00-13:30

Saturday: 21:00-23:00

From 20:00 onwards the Ninja is for adults only. 

Ninja Opening Hours